หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการคิดวิพากษ์ โดย อ.ศศิมา สุขสว่าง

หลักสูตร Critical Thinking ทักษะการคิดวิพากษ์

 (ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม พร้อม ใบเสนอราคา ขอความกรุณาอีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com อ.เก๋เช็คอีเมล์และ Line ทุกวันค่ะ)

วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง

1. หลักการและเหตุผล

 

Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างไตร่ตรองด้วยเหตุและผล มีกระบวนการคิดโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดหลักเหตุผล เพื่อการพิจารณาและประเมินข้อสรุปจากหลักฐานหรือสภาวการณ์ใดๆ ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มองหลายมุมรอบด้าน จนได้คำตอบที่เหมาะสมหรือดีที่สุด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ หรือประเมิน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจทักษะการคิดวิพากษ์ Critical Thinking ที่มีการคิดแบบต่างๆ โดยเน้นการคิดอย่างมีเหตุผลที่ใช้ในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิต และการทำงาน รวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) โดยใช้ทักษะการคิดแบบต่างๆ  ผ่านองค์ความรู้บรรยาย กิจกรรมระดมสมองผ่านกลุ่มย่อย กรณีศึกษา ตอบคำถาม แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และมีกิจกรรม (Workshop)  สามารถนำการคิด เข้าใจภาพใหญ่ในการทำงานได้  เพื่อการทำงานเชิงรุกขององค์กรและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และองค์กรนวัตกรรม เพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์

 

 - สามารถเข้าใจกระบวนการการคิดวิพากษ์เพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์หาแนวทางในการทำงานใหม่ๆได้ 

 - สามารถนำความรู้ เทคนิค วิธีการ ในกระบวนการคิดวิพากษ์ไปประยุกต์ในการทำงานในปัจจุบันได้

 - สามารถใช้คิดวิพากษ์เพื่อพิจารณาข้อมูลรอบด้าน ให้ความคิดเห็นหรือการตัดสินใจที่มีเหตุผล และริเริ่มไอเดียในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาแบบใหม่ๆได้ 

 

 3.รายละเอียดหลักสูตร

 

ต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม โปรดติดต่อ อ.ศศิมา สุขสว่าง ที่ sasimasuk.com@gmail.com หรือ Line ID: sasimasuk.com เพื่อรับรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็มค่ะ

 

4. กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร

- บุคคลากรทุกระดับในองค์กรที่ต้องมีการวิเคราะห์ ให้เหตุผลรอบด้าน วิพากษ์ประเด็น หรือสามารถโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล หาเหตุผลรอบด้าน ต่อการทำงาน  การพัฒนาไอเดียใหม่ๆ การพัฒนากลยุทธ์และความสัมพันธ์ได้

- จำนวนผู้เรียนต่อรุ่น (Number of Participant) :  20-35 ท่าน

- แนวทางการสัมมนา : สามารถจัดได้ทั้ง Virtual Online และ Classroom 

- ระยะเวลาการสัมนา 1-2 วัน

  

หากต้องการดูสัมมนาที่ผ่านมา เพิ่มเติมที่ :

- รูปสัมมนาเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/ZknrYu

- วิดีโอแบ่งปันความรู้ผ่าน ช่อง Youtube: https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation  

- Playlist สัมมนาที่ผ่านมา : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWOm7pz-tY5CFLhwxtd1y5xc

 

Feedback บางส่วนจากลูกค้า : 

Playlist ผลตอบรับจากลูกค้า (Feedback) ที่เข้าสัมมนาของอ.ศศิมา สุขสว่าง 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTtiiWEMlzWP5HiRDIxIB_ZuiE2V9Rani  .

 

ช่อง Youtube: 

https://www.youtube.com/innoinninecreativetoinnovation   

 

 

4. จุดแข็งของทาง www.sasimasuk.com

 

- วิทยากรผู้สอนมีประสบการณ์ทั้งจากการทำงานประจำ  ที่ปรึกษา โค้ช ในด้านทักษะการคิด การพัฒนานวัตกรรม พัฒนาบุคคลากรมากว่า 24 ปี  และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมที่เข้าไปช่วยการพัฒนานวัตกรรมให้กับภาคเอกชน ภาครัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ

 - วิทยากรได้ศึกษาด้านการโค้ชจากสถาบันการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล และปัจจุบันเป็นโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)ให้กับ Thai Coach, Talent Fit Academy และ SMEs ที่สภาอุตสาหกรรมให้คำปรึกษา  จึงสามารถเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าสัมมนาอบรมในการพัฒนา Mini Project ในการสัมมนาได้

 - มีเวปไซต์ซึ่งมีบทความและข้อมูลด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กรให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง

  - มีคู่มือการอบรม, Mini E-book, Resource, Worksheet, Canvas, Tools, Techniques, กรณีศึกษาและกิจกรรม Workshop ต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับองค์กรที่เข้าไปสัมมนา

 

 

 .......................

Creative to Innovation เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกระบวนการและเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม  โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษา การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนการสอนด้านการพัฒนานวัตกรรมของผู้เขียน (ศศิมา)  ซึ่งเป็นนักพัฒนานวัตกรรมหรือนวัตกร (Innovator)  และผันตัวมาแบ่งปัน อบรมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรม  โดยการอบรมสัมมนาจะยึดหลัก 3Fs - Fun (สนุก) -Full (เต็มไปด้วยสาระ) - Friend (มิตรภาพการทำงานเป็น Team Work)

.................................

ศศิมา สุขสว่าง จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก Dresden University of Technology (https://tu-dresden.de) ประเทศเยอรมนี  ทำงานด้าน  Research & Development Engineer  และนักวิจัยมาโดยตลอด จนได้มาเป็นผู้ก่อตั้งและบริหารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ THTI กว่า 15  ปี และได้รับการอบรมด้านโค้ชทั้ง Mindfulness Coaching, Life Coach , Talent Coach และ NLP Coaching จากสถาบันสอนการโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับสากล ปัจจุบันศศิมาเป็น วิทยากร ที่ปรึกษา และ Innovation Coach ที่มีความสุขและมุ่งมั่นที่แบ่งปันเรื่องพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้ผู้คน 

...........................................

ติดตามข่าว เรื่องความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม หรือติดต่อวิทยากรอบรม In-House training หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม (Product Development and Innovation) ได้ที่

ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com

Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 

Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation

Tel. : 081-560-9994 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,744