จากใจผู้ก่อตั้ง HCD Innovation และ www.sasimasuk.com โดยอ.ศศิมา สุขสว่าง

สวัสดีค่ะ  ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท HCD Innovation CO.;Ltd. หรือ  Human Creativity Development (HCD) Innovation พื้นที่เล็กๆที่อ.ศศิมา สุขสว่าง(อ.เก๋) แบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ความรู้ เทคนิค เครื่องมือต่างๆในด้านความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยส่งเสริมจาก "เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Economy)" และ "เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)" เติบโตเป็น "เศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม (Innovative Economy)”   ต่อไปค่ะ 
 
 
ในเวปไซต์นี้จะมีเนื้อหาบทความ เครื่องมือต่างๆ ตัวอย่าง กรณีศึกษา หรือคลิปที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนานวัตกรรม ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง-เก๋ ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทความ จากประสบการณ์การทำงาน การให้คำปรึกษา การค้นคว้า และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผสมผสานกับศาสตร์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อแบ่งปันและการนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองต่อไปค่ะ
 
 
เวปไซต์ www.sasimasuk.com เราขอเป็นเพื่อนคู่คิด  ด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน (In-House Training) ให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ชและพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพ และเพื่อคนทำงานยุคปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ขีดความสามารถ (competency) ให้มีประสิทธิภาพสูง ความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถปรับใช้ได้จริงในการทำงานอย่างยั่งยืนค่ะ 
 
 
บทความต่างๆในเวปไซต์ที่แบ่งปัน จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลักต่างๆดังนี้
 
 
แบ่งปันบทความเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ กระบวนการ  ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยพัฒนา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่สร้างนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องมือคิดสร้างสรรค์ต่างๆ (Creative and Innovation Tools) โดยจะอธิบายที่มาที่ไปของเครื่องมือแต่ละชนิด การนำไปใช้ และตัวอย่าง เพื่อเพิ่มระบบการคิด การสร้างสรรค์ นวัตกรรม ให้สามารถฝึกฝน และการนำไปใช้ได้จากประสบการณ์ทำงานและการให้คำปรึกษาของอ.ศศิมา สุขสว่าง กดอ่าน ที่นี่ 
 
 
แบ่งปันบทความเกี่ยวกับการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อพัฒนาคนให้ตระหนักรู้ในศักยภาพ เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้วยตัวเอง โดยโค้ชจะทำหน้าที่อำนวยความคิดด้วยกระบวนการและเครื่องมือต่างๆ โดยแบ่งปันจากความรู้ และประสบการณ์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งการนำทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยงไปใช้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (New Product Development and Innovation) แบ่งปันโดยอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ซึ่งได้เรียนด้านการโค้ชจากสถาบันที่ได้รับรองด้านการโค้ชในระดับสากล และได้เป็นวิทยากร พี่เลี้ยง และโค้ชตามองค์กรต่างๆ ทั้งเเบบ Group Coaching, One on one coaching  กดอ่าน ที่นี่
  
   
แบ่งปันบทความด้านการพัฒนาบุคคลากร รวมทั้งนำไปพัฒนาตัวเองด้วยเทคนิคและบริบทต่างๆค่ะ  กดอ่าน ที่นี่
 
 
ในการทำงานนั้น ทักษะการคิด (Thinking skill) เป็นอีกทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานและบริหารงาน เพราะการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใดๆก็ตามจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะการณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องใช้ทักษะการคิด ก่อนจะนำมาวางแผนและลงมือปฏิบัติ ในบทความ Thinking Skill นี้จะแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการกระตุ้นความคิดในแบบต่างๆค่ะ กดอ่าน ที่นี่
 
 

www.sasimasuk.com เรามีบริการ (Our Services) ดังนี้

- บริการ "อบรมสัมมนา" (Training Service) มีหลักสูตรสำหรับความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม (Creative to Innovation Development) การพัฒนาตัวเอง และการโค้ชชิ่งสำหรับหัวหน้างาน โดยเป็นการอบรมสัมมนาภายในองค์กร (In-house Training)

- บริการ "ให้คำปรึกษาแนะนำ" (Consulting Service)  ด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม  เป็นต้น

- บริการ "การโค้ช" (Coaching Service) ทั้งการโค้ชในองค์กร (Coaching in Organization) และการโค้ชตัวต่อตัว (One on One Coaching) (เฉพาะโปรเจคการโค้ชในองค์กร)

 

ทางเรามีบริการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรค่ะ โดยกระบวนของเราคือ 

3D Process  by Sasimasuk.com

- Discuss เพื่อให้เข้าใจความต้องการ ผลลัพธ์ที่คาดหวังขององค์กร  

- Design ออกแบบหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้

- Deliver ส่งมอบการอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีี่สุดด้วยทีมวิทยากรและทีมอำนวยการของเรา  

โดยในแต่ละการสัมมนา กรณีศึกษา/ตัวอย่าง/เครื่องมือ/เทคนิค/วิธีการ/Workshop/กิจกรรมการเรียนรู้ และ แนวความคิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม บางกรณีศึกษาได้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์ทำงานที่ปรึกษา และการโค้ชเชิงนวัตกรรมของวิทยากรผู้สอน และจะปรับเปลี่ยนตามกลุ่มผู้เข้าอบรม อายุ และประสบการณ์ และธุรกิจของแต่ละองค์กรค่ะ (อ.ศศิมา สุขสว่าง)

 

หลักสูตรอบรมสัมมนา In-House Training ของ www.sasimasuk.com

1. หลักสูตรด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

- หลักสูตร Creative thinking and system thinking : เพิ่มศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบ  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ ) 

- หลักสูตร Creativity and Innovation Development at Work :  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน  (ติดต่อ)

- หลักสูตร 5 Effective Creative Tools for New Product Development and Innovation :  เครื่องมือทรงประสิทธิภาพคิดสร้างสรรค์ปั้นนวัตกรรม  (ติดต่อ) 

- หลักสูตร New Product Development with Business Model Canvas (BMC), Value Proposition canvas and Creative toolkits : พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC) ,Value Proposition canvas and Creative toolkits (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร  Design Thinking for Innovation Development : การพัฒนานวัตกรรมด้วย Design Thinking  (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )

- หลักสูตร Human Centered Innovation  : กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย (ติดต่อ)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Leader : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร Creative thinking for New Product development and Innovation : ปั้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม (อ่านรายละเอียดหลักสูตร กดที่นี่ )  

และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์กร เป็นต้น
 

2. หลักสูตรการโค้ช (Coaching)

- หลักสูตร Innovative Coaching for Leader : นวัตกรรมและการโค้ชเชิงนวัตกรรมสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (ติดต่อ)

- หลักสูตร The Project manager as Team Coach : ผู้จัดการโครงการในบทบาทของโค้ชของทีม (ติดต่อ)

- หลักสูตร Self development and self Coaching for Performance Working : การพัฒนาตัวเองและการโค้ชตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน (ติดต่อ)

- หลักสูตร Mentoring and Coaching Skill for Leader (Manager) : ทักษะการโค้ชและเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำ (หรือผู้จัดการหรือหัวหน้างาน) (ติดต่อ)

  

หลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถปรับรายละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ตามความต้องการของแต่ละบริษัทได้ค่ะ 

หากต้องการติดต่อ พูดคุย หรือแลกเปลี่ยน นำเสนอหลักสูตรอบรม โปรดติดต่อ

 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)

(Ms. Sasima Suksawang)

วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

Trainer Consultant and Innovation Coach

Ms. Sasima Suksawang

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com 
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

ประวัติวิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช (กดที่นี่)


หากสนใจรับข่าวสาร บทความใหม่ๆ E-book ความรู้ ของเวปไซต์ กดกรอกสมัครรับข่าวสารที่กล่องรับสมัครด้านซ้ายมือ หรืออีเมล์มาที่ sasimasuk.com@gmail.com ค่ะ


"What is not started today is never finished tomorrow." Johann Wolfgang von Goethe
" หากไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้" โยฮ้นน์ โวล์ฟกัง นักเขียน นักปรัชญา ชาวเยอรมัน

 

Sparking Creativity and Innovation in Organization. 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,744