Agile คืออะไร ความหมาย-หลักการ-แนวคิดของ Agile ในการทำงานแบบใหม่ โดยศศิมา สุขสว่าง

Agile แนวคิดการทำงานในยุค Digital Transformation   ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะได้ยินคำว่า Agile (อ่านว่า เอไจล์ หรือ อะจาล์ว) บ่อยขึ้น เพราะหลายๆองค์กรเอาแนวคิดนี้ เข้าไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวการทำงาน ที่สามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจขึ้น เป็นต้น

 

วันนี้เก๋มาแบ่งปัน เรื่องของ Agile -SCRUM ที่ได้ศึกษาหาข้อมูลมา รวมทั้งกรณีศึกษาที่ผ่านมาที่ใช้ในการบริหารโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเก๋ อาจจะไม่ได้ใช้ศัพท์แสงเป๊ะๆ เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ในการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางไอที หรือ Software แต่เป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของเคมี สิ่งทอ เกษตร อาหาร หรือ ใช้ในกระบวนการทำงานที่ใช้บริหารการทำงาน หรือการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนหลายส่วนค่ะ เผื่อจะสามารถเป็นไอเดียให้บางท่านที่กำลังจะปรับการทำงานแบบ Agile ในส่วนงานของท่านที่ไม่ใช่ในส่วนของ IT, software , หรือสาย Technology ค่ะ

 

 

ในสมัยก่อน เราจะทำงานโครงการ หรือบริหารโครงการ Project Management โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนคิดโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น แล้ว คิดถึงผลลัพธ์ เสร็จกันตั้งแต่ต้น โครงการ บางโครงการดำเนินการ 6 เดือน บางโครงการ 12 เดือน หรือ 1-3 ปี ที่แบ่งเป็น Phase 1 , 2 หรือ 3 เป็นต้น เราเรียกการบริหารจัดการโครงการแบบนี้ว่า เป็นแบบ Waterfall นึกถึงน้ำตก ที่น้ำจะตกลงมาเป็นขั้นๆ เพราะการบริหารโครงการแบบนี้ ก็จะทำงานให้เสร็จทีละขั้นตอนเหมือนกัน

 

 


เมื่อก่อนการบริหารแบบเป็นลำดับขั้นตอน Waterfall นี้จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะแผนการ หรือ KPI เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่วางแผนไว้ตั้งแต่เดือนแรก เมื่อจบโครงการก็ยังตอบโจทย์ลูกค้าอยู่ แต่พอมายุคนี้ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่เดือนที่ 1 พอผ่านมาถึงเดือนที่ 3 อาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วก็ได้ หรือถ้ารอให้จบตามโครงการในเดือนที่ 12 ตามแผนงาน ผลิตภัณฑ์นั้นๆอาจจะขายไม่ได้ เพราะไม่ตอบโจทย์ของลูกค้าก็ได้ เนื่องจาก


- สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ลูกค้า และการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
- เรื่องของ Feedback loop จากลูกค้าที่รวดเร็วมาก บางครั้งอาจจะทำให้แบรนด์เราจาก”ปัง”กลายเป็น “พัง”ได้ ถ้าเราไม่เร็วไม่คล่องแคล่งพอ
- ช่องทาง Social media มากมายที่ทำให้คู่แข่งหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมา และตอบสนองลูกค้าได้เร็วกว่าเรา
- การ Disrupt จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- สภาวะที่โลกมีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือสูง หรือ New Normal  

และอีกมากมาย ฯลฯ

 

ด้วยเหตุนี้ การทำงานแบบ Agile จึงตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ เพราะเป็นการทำงานที่เน้นการปรับเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องแคล่องว่องไว เพื่อตอบสนองให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

 

ความหมายของ Agile


Agile ถ้าแปลตรงตัวตามศัพท์เลย แปลว่า "คล่องแคล่ว ว่องไว" ซึ่งในความหมายของการทำงานแบบ agile นั้น ในเวปไซต์ http://agilemanifesto.org/ ซึ่งเป็นเวปไซต์ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน software ที่มาประชุมกันแล้วกำหนด แนวคิดของ Agile ให้ Concept ของ Agile ไว้ว่า


“Agile is a set of methods and frameworks that embody the principles and values of the Agile Manifesto”

(Source : http://agilemanifesto.org/)

 

ส่วน http://agilemanifesto.org/ ได้ให้คำจำกัดความว่า

 

"Agile is the ability to create and respond to change. It is a way of dealing with, and ultimately succeeding in, an uncertain and turbulent environment."

(Source : http://agilemanifesto.org/)

 

โดยสรุป Agile คือ “ กรอบแนวคิด และวิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน”

 

หลายคนอาจจะคิด Agile คือการทำงานเร็วๆ เปลี่ยนแปลงเร็ว แต่อาจจะไม่ถูกทั้งหมด  Agile เป็นแนวคิด และวิธีการทำงานที่เน้น ความคล่องแคล่ว ปรับเปลี่ยน และตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเกิดจาก ผู้เชี่ยวชาญด้าน software และการทำงานแบบ agile มาประชุมกัน แล้วได้กำหนดเป็นคำประกาศ หรือ Manifesto ที่สำคัญ 4 ข้อ และมีหลักการ (Principle ) 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Source : http://agilemanifesto.org/)

 

Source : http://agilemanifesto.org/

 

คำประกาศ หรือ Manifesto ที่สำคัญ 4 ข้อ ของ Agile


1.Individuals and interactions over processes and tools
การให้ความสำคัญกับตัวผู้ทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำงาน มากกว่าขั้นตอนวิธีการหรือเครื่องมือ


2. Working software* over comprehensive documentation
การสร้างซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน)ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มากกว่าเอกสาร คู่มือ หรือการใช้เวลาในการวางแผนเอกสารงาน

 

3. Customer collaboration over contract negotiation
การทำงานร่วมกับลูกค้า มากกว่าการต่อรองสัญญากับลูกค้า

 

4. Responding to change over following a plan
การยอมรับปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน)ตามความเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า มากกว่าการทำตามแผนการเพียงอย่างเดียว

 

 


12 Agile Principle หรือ หลักการ 12 ข้อ

ซึ่งเป็นหลักการที่สนับสนุน Manifesto ให้ปฏิบัติได้ มีดังนี้

 

1.Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software.
ความสำคัญสูงสุดคือความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการส่งมอบซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน)ที่มีคุณค่าใช้ได้จริงในเวลารวดเร็วและต่อเนื่อง


2.Welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer’s competitive advantage.
ยินดีปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ไขงานตามความต้องการของลูกค้า แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนท้ายๆของการพัฒนาแล้วก็ตาม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้

 

3.Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference to the shorter timescale.

การส่งมอบซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน)อย่างสม่ำเสมอ ด้วย

การตั้งค่าเพื่อ timescale ให้สั้นลง

 

4. Business people and developers must work together daily throughout the project.

ลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน) ที่ตรงใจลูกค้าได้

 


5.Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done.
การพัฒนาโปรเจคโดยรวมคนทำงานที่มีแรงจูงใจ และกระตือลือล้นในการทำงาน โดยสร้างสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ และให้ความไว้วางใจทีมงานว่าจะสามารถพัฒนางานที่ดีออกมาได้

 

6. The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation.


วิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างทีมพัฒนาด้วยกันเอง หรือกับลูกค้า  ด้วยการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเห็นหน้า เจอตัวกันมากกว่า การคุยหรือสื่อสารผ่านเครื่องมือ

 

7. Working software is the primary measure of progress.
การสร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการทำงาน)ที่มีคุณค่า เป็นตัววัดความก้าวหน้าของการทำงาน

 

8. Agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely.
กระบวนการที่คล่องตัว หรือ Agile จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้สนับสนุน นักพัฒนา และกลุ่มผู้ใช้ จะต้องทำงานด้วยระดับความเร็วที่สม่ำเสมอ ไม่ช้าเกินไป หรือ ไปเร่งงานช่วงท้ายของการพัฒนา

 

9. Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.
การพัฒนาความรู้เชิงเทคนิคให้ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และการออกแบบที่ดี เมื่อมีทั้งสองสิ่งนี้จะทำให้เกิดการคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

10. Simplicity–the art of maximizing the amount of work not done–is essential. หรือ Simplicity is essential.

ความเรียบง่าย เป็นศิลปะในการทำงานที่มีความพิเศษ ไม่ใช่จำนวนสูงสุดของจำนวนงานที่ทำ ซึ่งในการทำงานนั้น พยายามทำงาน หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อย ไม่ซับซ้อน แต่ยังมีประสิทธิภาพการใช้งานได้สูงสุดดีกว่า

 


11. The best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams.
รูปแบบของงาน ความต้องการของลูกค้า และการออกแบบที่ดี จะมาจากที่คนในทีมมีการรับผิดชอบในงานของตัวเองอย่างดีที่สุด สามารถคิดและหาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาบริหารจัดการ นอกจากจัดการตัวเองให้พร้อม และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 

12. At regular intervals, the team reflects on how to become more effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.
ในช่วงเวลาปกติ ทีมต้องมีการแลกเปลี่ยน หรือให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งให้กับตัวเอง และทีมงาน ซึ่งจะผ่านการให้ feedback กันในทีมก็ได้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวทางการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

* หมายเหตุ ในต้นฉบับจะใช้คำว่า Software ซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับส่วนงานของเรา หมายถึง ผลิตภัณฑ์/กระบวนการทำงาน/บริการ ที่เราต้องส่งมอบให้กับลูกค้าของเรา

 

ทั้งหมดคือ “ กรอบแนวคิด และวิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน” ที่เรียกว่า Agile ซึ่งมี 4 Manifestos และ 12 Principles ค่ะ

 

ดังนั้น Agile เป็นกรอบแนวคิดและหลักการที่จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ software เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงใจในเวลาที่รวดเร็วขึ้นนะคะ  

 

ในบความต่อไป เก๋จะมาเล่าถึง frame work ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำงานแบบ agile เกิดขึ้นได้และคล่องแคล่ว ว่องไว ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วด้วย SCRUM, Lean และ Kanban ที่สามารถเอาวิธีการ แนวทางไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทุกส่วนค่ะ

 

 

เก๋หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ผู้ที่สนใจเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทำงานให้คล่องตัวด้วย agile  ขอบคุณนะคะที่สละเวลามาอ่านกันค่ะ

 

.................................

- สนใจหลักสูตร " Creative to Innovation การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม " วิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตร "  Design Thinking for Innovation Developmentวิทยากร อ.ศศิมา สุขสว่าง ดูรายละเอียด กดที่นี่ 

- สนใจหลักสูตรอื่นๆ ในการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร  ดูรายละเอียดทั้งหมด กดดูที่นี่ 

...........................

 สนใจหลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร หรือพัฒนาคนในองค์กร โปรดติดต่อ 

อ.ศศิมา สุขสว่าง (เก๋)
วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช ด้านการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาองค์กร

E-mail : sasimasuk.com@gmail.com
Website : www.sasimasuk.com

line ID : sasimasuk.com
Facebook : https://www.facebook.com/CreativetoInnovation
Tel. : 081-560-9994 

 หรือส่งรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มด้านล่างนี้ค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

หรือส่งข้อมูลมาทาง sasimasuk.com@gmail.com ทางเราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันค่ะ
Visitors: 335,735